คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาพึงประสงค์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่