หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองได้ทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาเทคนิคยานยนต์
2. สาขาการออกแบบ
3. สาขาการโรงแรมและบริการ
4. สาขาคอมพิวเตอร์
5. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขจาการบัญชี
7. สาขาการตลาด
8. สาขาการจัดการ