วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์มุ่งสอนอย่างสร้างสรรค์​ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งหวังไว้ เพื่อให้สำเร็จดั่งที่หวังจึงกำหนดแนวคิดทั้ง 3 ด้าน ซึ่งจะสอดแทรกในการเรียนการสอนของวิทยาลัยได้แก่
Smart นักศึกษาของวิทยาลัยต้องเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด บุคลิกภาพสง่างาม
Participate  การมีจิตอาสา เนื่องจากเป็นคุณสมบัตที่สำคัญในศตวรรษที่  21 ทั้งในการทำงานและการดำเนิน
ชีวิต บุคคลที่มีจิตอาสาเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการทุกแห่งทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย
Creativity ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการฝึกกระบวนการคิด สร้างทางเลือกในการดำเนินชีวิตได้อย่าง
หลากหลายก่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตตนเองและสังคม